Regulamin Serwisu – wersja polska – AKTUALIZACJA DN. 11/01/2021

Regulamin serwisu

 

Regulamin sprzedaży i zamawiania online konsultacji i produktów w ramach korzystania z oferty dostępnej na stronach www: consiliaglobal.com oraz lms.consiliaglobal.com

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad sprzedaży Konsultacji oraz Produktów;
2. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. „Consilia Global Ltd” z siedzibą w Wielkiej Brytanii (MK6 2ST), pod adresem: 39 Helford Place, posiadająca świadectwo inkorporacji nr: 11497816
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4. Strona –  consiliaglobal.com oraz lms.consiliaglobal.com
5. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online na Stronie;
6. Konsultacje – usługi sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług;
7. Produkty – towary sprzedawane bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych towarów;
8. Webinar – szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Administratora, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające uczestnikom interaktywny udział;

9. Kurs online – usługi sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług;
10. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Konsultacji lub Produktów;
11. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony;
12. Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Konsultacji lub Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania

II. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży Konsultacji i Produktów za pośrednictwem Serwisu na Stronie.
2. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
3. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia Użytkownika oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego Użytkownika.
6. W przypadku przerw technicznych lub innych ograniczeń w dostępie do Serwisu Administrator będzie o tym informował na Stronie.
7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie wprowadzenia odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się wówczas jedynie w zakresie nieuregulowanym osobnym regulaminem.

III. UCZESTNICTWO W WEBINARZE I KURSIE ONLINE

1. Uczestnicy Webinarów lub Kursów Online oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w szkoleniach lub coachingach bez pisemnej zgody Administratora i twórcy.
2. Uczestniczenie w Webinarze lub Kursie Online wymaga odpowiedniego łącza internetowego spełniającego wymogi techniczne pozwalające na niezakłócony przebieg sesji online lub odtworzenie Kursu Online, o co zadbać musi uczestnik.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca Webinaru oraz zawiadomienia o tym uczestnika z możliwym wyprzedzeniem.
4. W przypadku zbyt małej liczby chętnych do uczestniczenia w danym Webinarze Administrator ma prawo do jego odwołania lub przeniesienia na inny termin.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Konsultacji i Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy” (przycisku akcji zakupu) na stronie Serwisu.
2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” oraz
3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności online na zasadach tam opublikowanych.
4. Po wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę systemu płatności w celu finalizacji płatności, następnie zaś otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail z informacją o prawidłowym złożeniu Zamówienia.
5. Do zawarcia Umowy dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu autoryzowanego systemu płatności online i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Użytkownika oferty.
6. Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej za pomocą dostępnego w Serwisie systemu płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danej Konsultacji lub Produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach są podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
7. Korzystanie z Konsultacji i Produktów zamieszczonych w Serwisie jest również możliwe poprzez udzielenie zgody na comiesięczne obciążenie wskazanej karty płatniczej Użytkownika Serwisu albo poprzez inne opłacenie abonamentu, w wysokościach wskazanych w Serwisie.
8. Po otrzymaniu płatności Administrator lub osoba trzecia wskazana przy opisie Konsultacji lub Produktu rozpocznie świadczenie Konsultacji lub dostawę Produktu w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej w Serwisie Administratora i w zakresie zamówionej Konsultacji lub Produktu po uzgodnieniu szczegółów z Użytkownikiem.
9. Użytkownik po dokonaniu płatności za wybrane u Administratora Konsultacje lub Produkt, może otrzymać rachunek elektroniczny w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.
10. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe za pomocą płatności cyklicznych.
11. Zawartość danego pakietu abonamentowego, za który należna jest płatność cykliczna określona jest w Serwisie.
12. Wybierając możliwość płatności cyklicznych, Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie wskazanej karty płatniczej, należącej do Użytkownika, kwotą w wysokości wskazanej w wybranym przez Użytkownika pakiecie abonamentowym.
13. Zgodę na wyżej wymienione obciążenia Użytkownik wyraża na odrębnym formularzu, wskazując numer karty kredytowej, debetowej lub innej właściwej karty płatniczej, datę ważności wskazanej karty płatniczej oraz pozostałych danych niezbędnych do uiszczenia opłaty.
14. Opłata miesięczna uiszczana jest co miesiąc z góry, za każdy miesiąc, kiedy Użytkownik pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem wybranego pakietu abonamentowego. W związku z tym, okresy miesięczne biegną od dnia rejestracji aż do odpowiadającego mu dnia w kolejnym miesiącu.
15. Pierwszym dniem pobierania opłaty jest dzień, w którym Użytkownik wybrał dany pakiet abonamentowy oraz zobowiązał się do ponoszenia cyklicznej opłaty.
16. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania na wskazanej karcie płatniczej, ustalonej w pakiecie abonamentowym kwoty.
17. W przypadku braku zapłaty, wynikającej z braku odpowiednich środków na wskazanym rachunku bankowym, Użytkownik otrzyma maila z informacją o nieudanej próbie pobrania środków. Po trzech nieudanych próbach pobrania środków, dostęp abonamentowy zostanie anulowany.
18. Administrator może w dowolnym momencie podnieść wysokość opłaty miesięcznej. Użytkownik będzie informowany o wszelkich podwyżkach opłaty miesięcznej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, drogą mailową. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej wysokości opłaty miesięcznej, może wypowiedzieć umowę.
19. Wypowiedzenie umowy ma skutek na koniec danego okresu rozliczeniowego, za który została już pobrana opłata abonamentowa.

V. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
2. Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
3. Zmiany obowiązującego regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Użytkowników, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

VI. CENA

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w brytyjskich funtach szterlingach.
2. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbywa umówionej Konsultacji bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 3 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta tj. osobie fizycznej, która dokonuje nabycia Konsultacji lub Produktów nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia za wyjątkiem opisanym w punkcie 2.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych przed upływem 14- dniowego terminu odstąpienia, na które konsument wyraził zgodę podczas składania zamówienia.
3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora info@consiliaglobal.com zatytułowanej ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Konsultacji oraz Produktów zamówionych na łamach Serwisu.

VIII. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
a. w przypadku zapisu na uczestnictwo w Webinarze bądź przy zapisie na Wyzwanie – w postaci imienia oraz adresu e-mail,
b. w przypadku złożenia Zamówienia – w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (adres e- mail oraz telefon kontaktowy), ewentualnie numeru NIP i danych koniecznych do wystawienia rachunku;
Administrator przetwarza dane osobowe:
a. na podstawie zawartej umowy – w celu wykonania czynności związanych z realizacją i wykonaniem Zamówienia,
b. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji – w celu wykonania obowiązków prawnych,
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;
Administrator będzie przetwarzał dane przez następujący okres czasu:
a. na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,
b. na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, m.in w zakresie e-mail marketingu, usług hostingowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być kancelarie prawne, dostawcy realizujący usługi informatyczne. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.
Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Użytkownika powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na Stronie. W przypadku zapisu na uczestnictwo w Webinarze bądź przy zapisie na Wyzwanie, podanie danych jest warunkiem skorzystania z usługi.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Użytkownika niekompletnych jego danych lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe.
Niewysłanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia danych może nastąpić do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
g. prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

IX. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami Regulaminu. Zgłoszenia Użytkownik dokonuje w drodze przesłania wiadomości mailowej na adres: info@consiliaglobal.com z dopiskiem w temacie wiadomości ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE.
2. Administrator odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika kwoty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Użytkownika pod warunkiem zgłoszenia zasadnej reklamacji zgodnie z zapisami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.
4. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po upływie roku od dnia sprzedaży.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla każdego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 11.01.2021r